Reglement for Vindeby Bådelaugs broer

Reglement for Vindeby Bådelaugs broer.

 

  1. Bådelaugets bådepladser er alle pladser i Vindeby lystbådehavn.
  2. Bådejere, der ønsker fast liggeplads i Vindeby lystbådehavn, må henvende sig til havnefogeden. Både op til 46 fod kan ligge i havnen.
  3. Bådene skal henligges på de anviste pladser i solide fortøjninger samt være forsynede med nødvendige fendere på begge sider. Enhver bådejer er erstatningspligtig efter lovgivningens regler for skade som vedkommende, eller vedkommendes fartøj måtte forårsage på øvrige både ved broerne eller på broernes anlæg.
  4. Et lejemål om liggeplads ved broerne vedvarer kun så længe som bådejeren selv benytter sin plads. Han/hun kan ikke udlåne eller overdrage sin plads til andre. Sælger en bådejer sin båd, skal dette straks meddeles til havnefogeden, der så kan udleje pladsen. Opsigelse af indskud og bådeplads skal ske med 3 mdr. varsel. Sælgeren kan dog forbeholde sig ret til pladsen, såfremt han/hun agter igen at erhverve sig en til pladsen passende båd inden udløbet af efterfølgende års lejeperiode. I reserveringsperioden er havnefogeden berettiget til midlertidigt at disponere over pladsen. Eventuel lejeindtægt tilfalder Vindeby Bådelaug.
  5. I leje af pladsen betales den af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte leje. Lejen betales for et år ad gangen, fra 1. april til 31. marts. Betalingen sker til Bådelauget.
  6. Ved besejling af havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed. For motorbåde skal ind- og udsejling foregå med langsom fart. En motorbåd, der kommer udefra, skal om fornødent vige eller holde tilbage for en motorbåd, der kommer indefra. Motorbåde skal altid vige for sejlbåde. Genstande af enhver art samt forurenende stoffer og væsker må ikke udkastes i havnen. Udpumpning af spilolie er strengt forbudt.
  7. Enhver bådejer er pligtig til at holde sin båd i vel vedligeholdt og præsentabel stand. Det er forbudt at oplægge hyttefade, sildekasser og lign. inden for broernes område samt at henlægge presenninger, hynder og andre genstande på broerne, hvor de må antages at være til gene for færdselen. Al kørsel på cykel eller knallert  på broerne er strengt forbudt
  8. Der er ikke tilladt at anvende elektricitet til opvarmning af både uden forudgående aftale med havnefogeden.

 

Opdateret den 28. februar 2017