Vedtægter

Vedtægter for Vindeby Bådelaug

§ 1.

Foreningens navn er ”Vindeby Bådelaug” med hjemsted i Vindeby, 5700 Svendborg kommune og stiftet den 8. maj 1972.

§ 2.

Foreningens formål er:

At søge udbygget de eksisterende broforhold.

At beskytte og varetage medlemmernes interesser i maritime spørgsmål.

At fremme interessen for søsport og sikkerhed til søs.

At arrangere selskabeligt samvær efter behov.

§ 3.

Foreningen optager enhver person over 10 år, som aktivt medlem.

Kun aktive medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling(er).

Samtlige medlemmer har ret til at stille forslag.

Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, som har pligt til at forelægge sagen på først kommende generalforsamling.

Vindeby Bådelaugs bådepladser er for øens beboere.

Såfremt en bådeejer fraflytter øen, har vedkommende ret til bådepladsen året ud.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 4.

Kontingent, pladsleje og indskud fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet betales forud for et år af gangen og forfalder til betaling 1. april og opkræves af kasseren (opkræver).

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5.

For foreningens gæld hæfter medlemmerne efter følgende regler:

  1. Aktive medlemmer uden bådeplads under bådelaugets regi, hæfter maximum med 5 års kontingent, beregnet efter den seneste af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

  1. Aktive medlemmer med bådeplads under bådelaugets regi, hæfter maximum med 2 års pladsleje, beregnet efter den seneste af generalforsamlingen fastsatte pladsleje, + deres indbetalte indskud.

§ 6.

Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen, skal bestå af 5 aktive medlemmer, hvoraf 1 formand og 1 kasserer, der begge vælges af bestyrelsen.

Af bestyrelsen afgår henholdsvis 2 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det følgende år. (Det første år ved lodtrækning).

Der skal endvidere vælges 2 revisorer for en periode af et år.

Der skal til bestyrelsen vælges 2 suppleanter + 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen forpligter sig til at føre protokol over emner, der behandles i årets løb.

§ 7.

Den årlige generalforsamling afholdes senest 1. Marts og indvarsles med avertering på foreningens hjemmeside, eller pr. elektronisk post til foreningens medlemmer, eller pr. brev til foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage og tidligst 3 uger før afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden, senest 8 dage før dennes afholdelse.

§ 8.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal af de fremmødte aktive medlemmers afgivne stemmer.

Afstemningen skal foretages skriftligt såfremt 1/3 af de fremmødte aktive medlemmer ønsker det.

§ 9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for det sidste forløbne år.

  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

  4. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og indskud.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

  7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

  8. Eventuelt.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer og med angivelse af forhandlingspunkterne.

§ 11.

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagsvedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er afgørende.

Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ved ophævelse af foreningen skal eventuel formue anvendes til forskønnelse af havneområdet i Vindeby.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. marts 1998 i Tåsingehallens cafeteria.

Med ændring af paragraf 7 stk. 1 på generalforsamling 28. Februar 2013.

Leif Clausen Lisa Rasmussen

Jacob Handrup Claus Larsen

Anders Fredskild